Jump to content


Army base at Bastogne

Bastogne army base petition tank staff goldreward

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

MCXShade #1 Posted 07 June 2015 - 12:35 PM

  Private

 • Player
 • 3885 battles
 • 3
 • [-WR--] -WR--
 • Member since:
  10-04-2013

Dear players and WG staff,

I am writing this message to raise awarness of the situation in which the Bulge historical rememberance site is in. I would wish if some people would read this and agree. 

As you may already understand, the Belgian Army is, once again, facing drastic financial cutbacks over the next few years.  Despite the substantial number of closings that have been effected in the past, a new wave of shut-downs for other Army Bases will soon become a reality.

Sadly, this information will quite likely pass with little fanfare or publicity through media, as it is the norm for our times.  And it is my fear that people may miss one of the most tragic details these actions would include:   The closing of Bastogne's Army Base and the most important Historical Marker of the defense of Bastogne by the 101st Airborne Division and attached units in World War II.

The Army Base was the 101st Airborne Headquarters during the siege at the end of December 1944.  This base was, indeed, the Headquarters where General McAuliffe responded with his historical message to the Germans' demand for surrender: “NUTS.”

The Base was the very center of all decisions made that helped to hold and, ultimately, stop the Germans in their war efforts. It was also a very large aid station for the many wounded soldiers who fought so valiantly to hold Bastogne.

The first wave of closing down Army Bases included already the Army Base at Bastogne,  but after successful lobbying one managed to preserve it. The Base is now under supervision of the «Royal Army Museum and Military History» in Brussels. But one might fail this second time…. !

For more than 15 years, the military stationed at Bastogne, together with an extremely motivated group of volunteers have tirelessly worked to preserve the history of this area and to maintain the marker. They managed to reopen the HQ buildings and caves.  The volunteers and supporters have worked tirelessly with deep emotion in order to protect the history of these military barracks so that it remains as if time has stood still, allowing visitors to feel as if they’re walking back right onto a page of history.  
They’ve used their personal equipment and purchased materials, have worked many late hours and weekends to maintain an exceptional, authentic, and welcoming environment for the thousands of visitors who come from all over the world each year, including hundreds of WWII veterans ! 
During the Commemoration weekend in December the Base welcomed over 12.000 visitors in 2 days !

To do nothing and watch these closings would be a tragedy and one from which there is no recovery.  The value of our history cannot be expressed in mere words.  I believe E.H. Carr stated it quite correctly when he said:  “…the function of the historian is to master and understand the past as the key to understanding the present.”  

We must not lose a part of our history, and we most desperately need your help!  Please spread the word of these impending closings and use every resource you may have, whether it’s political; military (high ranked or other) to show the dedication we have to our history.  We need to bring a very large amount of pressure upon the Belgian Government, the Department of Defense, the Military through NATO and other channels as well as the Mayor and City Council of Bastogne, if we hope to save our base.

Now I thought this would be a good idea, WarGaming, our great developers, could you put out a 2-3 day action in which people get a small reward (100 gold or something similar) for signing this petition, it is the only way for this to succeed! Please do not let this part of history fade away like countless other did.

Thank you for reading,

~MCXShade

 

Link: 

 

 

Attached Files

 • Attached File   ITPzCQNOYmTodbc-800x450-noPad.jpg   51.08K

Edited by MCXShade, 07 June 2015 - 12:44 PM.


MCXShade #2 Posted 07 June 2015 - 12:40 PM

  Private

 • Player
 • 3885 battles
 • 3
 • [-WR--] -WR--
 • Member since:
  10-04-2013

Polish translation:

(For Polish people who don't speak English, this was translated using google translate... so it might suck :D)

 

Drodzy gracze i pracownicy WG,
Piszę tę wiadomość, aby podnieść Świadomość sytuacji, w której miejsce historyczne Rememberance wybrzuszenie jest w. Chciałabym, jeśli niektórzy ludzie przeczytają i zgadzam się.
Jak być może już zrozumieć, belgijska armia, po raz kolejny, w obliczu drastycznych cięć finansowych w ciągu najbliższych kilku lat. Pomimo znacznej ilości zamknięć, które zostały dokonane w przeszłości, nowa fala wyłączeń dla innych bazach wojskowych wkrótce stać się rzeczywistością.

Niestety, ta informacja będzie całkiem prawdopodobne, przechodzą z niewielkim fanfar lub reklamy poprzez media, jak to jest normą dla naszych czasów. I to jest moja obawa, że ​​ludzie mogą przegapić jeden z najbardziej tragicznych szczegółów działania te obejmowałyby: zamknięcie Bastogne na bazy wojskowej i najważniejszych Historical Marker w obronie Bastogne przez 101. Airborne Division i przyłączonych jednostek w II wojnie światowej.

Baza była Armia Siedziba 101-ci powietrzu podczas oblężenia na koniec grudnia 1944 roku Baza ta była rzeczywiście Komenda gdzie Ogólne McAuliffe odpowiedział z jego historycznym wiadomości na żądanie Niemców do kapitulacji: ". NUTS"

Baza była bardzo centrum wszystkich decyzjach, które pomogły utrzymać i ostatecznie zatrzymać Niemców w ich wysiłkach wojennych. To także bardzo duża stacja pomoc dla wielu rannych żołnierzy, którzy walczyli tak dzielnie trzymać Bastogne.

Pierwsza fala likwidacji bazach wojskowych zawarte już w Bastogne bazie wojskowej, ale po udanej lobbingu jeden zdołał go utrzymać. Baza jest teraz pod nadzorem «Muzeum Armii Królewski i Historii Wojskowości» w Brukseli. Ale nie to może jeden raz drugi .... !

Przez ponad 15 lat, wojskowych stacjonujących na Bastogne, wraz z niezwykle zmotywowanej grupy ochotników niestrudzenie pracował, aby zachować historię tego obszaru oraz utrzymanie znacznik. Udało im się ponownie budynków dowództwa i jaskinie. Wolontariusze i zwolennicy pracowali bez wytchnienia, z głębokim wzruszeniem w celu ochrony historię tych koszar, aby pozostał, jakby czas zatrzymał się, umożliwiając odwiedzającym poczuć się jak oni wracając w prawo na stronie historii.
Oni wykorzystali swoje osobiste wyposażenie i zakupionych materiałów, pracował wiele późnych godzin i weekendy, aby utrzymać wyjątkową, autentyczne i przyjazną atmosferę dla tysięcy turystów, którzy przyjeżdżają z całego świata każdego roku, w tym weteranów II wojny światowej setki!
Podczas weekendu w grudniu Pamięci Baza zadowoleniem ponad 12.000 zwiedzających w 2 dni!

Nic nie robić i oglądać tych zamknięć byłaby tragedia i jeden z której nie ma powrotu do zdrowia. Wartość naszej historii nie może być wyrażona w zwykłe słowa. Wierzę E.H. Carr słusznie stwierdził to, gdy powiedział: ". ... Zadaniem historyka jest opanować i zrozumieć przeszłość jako klucz do zrozumienia teraźniejszości"

Nie możemy stracić część naszej historii, a my najbardziej rozpaczliwie potrzebujemy Twojej pomocy! Proszę rozpowszechniać tych nadchodzących zamknięć i wykorzystanie wszystkich zasobów może masz, czy to polityczne; wojskowych (wysokie miejsce lub inne), aby pokazać zaangażowanie mamy do naszej historii. Musimy przynieść bardzo dużą ilość nacisku na rząd belgijski, Departament Obrony, wojsko przez NATO i innych kanałów, a także Prezydenta i Rady Miasta Bastogne, jeśli mamy nadzieję uratować naszą bazę.

Teraz myślałem, że to będzie dobry pomysł, Wargaming, nasze deweloperów, można zgasić 2-3 dni działania, w których ludzie się niewielką nagrodę (100 złota lub coś podobnego) do podpisania niniejszej petycji, jest to jedyny sposób, do tego, aby odnieść sukces! Proszę, nie pozwól ta część historii znikną jak wiele innych nie.

Dziękuję za przeczytanie,

~ MCXShade

 

Link:

https://www.change.o...emembrance-siteAlso tagged with Bastogne, army, base, petition, tank, staff, goldreward

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users